Usluge

Uvjeti posudbe

Pravo posudbe imaju svi građani stariji od 18 godina stalno nastanjeni u Zagrebu. Studenti Sveučilišta u Zagrebu mogu posuditi isključivo Akademijina izdanja. Građani sa stalnim mjestom boravka izvan Zagreba mogu koristiti građu u prostorima Knjižnice (u čitaonicama) ili putem međuknjižnične posudbe.

Rok posudbe

Knjiga se može posuditi na najdulje mjesec dana. Knjižnica može iznimno odrediti i kraći rok posudbe. Istodobno se može posuditi najviše 3 naslova knjige. Rok posudbe može se produljivati najviše tri puta, ako se do isteka posudbenog roka nije na istu knjigu predbilježio drugi korisnik. Rok posudbe u posebnim slučajevima dogovara se s upraviteljem. Organizacijske jedinice HAZU mogu posuditi više knjiga uz pismeno odobrenje Uprave Akademije u kojemu se navodi broj knjiga i rok posudbe.

Korisniku koji posuđenu građu ne vrati u roku Knjižnica šalje opomenu pozivom na povrat u roku od sedam dana po primitku iste. Ukoliko korisnik ne vrati građu u određenom mu roku, Knjižnica ima prava prema važećem cjeniku naplatiti mu zakasninu od prvoga dana zakašnjenja. Korisnik koji prekorači rok posudbe, ne može posuđivati drugu građu dok ne vrati onu čiji je rok posudbe istekao. Korisniku koji se ne odazove na drugu opomenu i ne vrati posuđenu građu, ili na nekl drugi način krši odredbe Pravilnika Knjižnice, može se oduzeti pravo posudbe.

Gubitak građe

U slučaju gubitka posuđene građe, korisnik je dužan Knjižnici nadoknadu ili novim primjerkom izgubljenog sveska ili kunskom protuvrijednosti.

Međuknjižnična posudba

Knjižnica može posuđivati putem međuknjižnične posudbe knjige domaćim i stranim knjižnicama i za svoje članove naručivati knjige na posudbu iz drugih knjižnica.

Građa koja se ne posuđuje

Na korištenje izvan Knjižnice ne smije se izdati:

  • arhivski i čitalački primjerci
  • građa koja ima referentni karakter (bibliografije, rječnici, enciklopedije, atlasi i sl.)
  • periodičke publikacije, osim posudbenih primjeraka izdanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  • posebno vrijedne ili tražene knjige čijih primjeraka u fondu nema dovoljno te knjige tiskane prije 1945.
  • građa koja se čuva u trezoru
  • mikrofilmovi

Stare i dragocjene knjige mogu se posuditi izvan Knjižnice samo uz pismeno odobrenje Uprave Akademije. Ostala građa koja se u pravilu ne posuđuje može se iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, posuditi na kraće vrijeme uz odobrenje upravitelja knjižnice.

Korisnik može samostalno fotokopirati u Čitaonici priručnika i periodike uz prethodno plaćanje troškova prema važećem cjeniku usluga.

Sa svih prijenosnih računala moguće je koristiti uslugu računalnog ispisa. 

Prije ispisa potrebno je platiti uslugu na info pultu, prema važećem cjeniku usluga.

U Čitaonici, u prostoru s računalima, nalaze se A4 skeneri, koji se mogu besplatno koristiti.

Svi članovi Knjižnice mogu besplatno koristiti računala Knjižnice i A4 skenere instalirane u Čitaonoci uz prijavu korisničkog imena i lozinke.

Na ostalim radnim mjestima u Čitaonici korisnici mogu koristiti vlastito prijenosno računalo kao i bežični pristup internetu.

Korisničko ime i lozinka dobivaju se na ulaznom pultu ukoliko se koristi računalo Knjižnice.

Za računala korisnika potrebno je aktivirati WPA (Wireless Security Password), koju se može zatražiti od dežurnog knjižničara.

Pitaj knjižničara